Sáng chế sẽ không được tạo ra nếu không có hoạt động sáng tạo của tác giả, hay nói cách khác tác giả chính là cha đẻ của sáng chế. Thông qua hoạt động đầu tư trí óc của mình, tác giả đã cho ra đời những sáng chế có khả năng đáp ứng các nhu cầu của con người, như nhu cầu di chuyển, nhu cầu giải trí, nhu cầu sinh hoạt… Ngày nay, sáng chế đã góp phần rất lớn vào sự phát triển của loài người, sáng chế có mặt ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống, ở khắp nơi trên thế giới, do vậy việc ghi nhận công lao của tác giả là điều cần thiết để khuyến khích họ có thêm những sáng chế cho chúng ta.

Việc ghi nhận công lao của tác giả được thể hiện trong các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, cụ thể tác giả có các quyền đối với sáng chế do mình trực tiếp sáng tạo ra, đó là quyền được ghi tên trên Bằng độc quyền sáng chế, quyền được nêu tên trên các tài liệu công bố, giới thiệu về sáng chế, và đặc biệt hơn là họ có quyền được nhận thù lao có được từ việc sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng sáng chế của họ. Trong trường hợp, sáng chế được tạo ra bởi nhiều tác giả thì họ được xem là các đồng tác giả và đều được hưởng các quyền này, riêng đối với quyền nhận thù lao thì mức thù lao mà họ nhận được sẽ được phân chia theo thỏa thuận của các đồng tác giả.

Đối với quyền được nhận thù lao, nếu như không có thỏa thuận nào khác, thì chủ sở hữu sáng chế có nghĩa vụ phải trả mức thù lao là 10% trên số làm lợi mà chủ sở hữu thu được từ việc khai thác, sử dụng sáng chế hoặc 15% trên tổng số tiền mà chủ sở hữu nhận trong mỗi lần nhận tiền thanh toán do chuyển quyền sử dụng sáng chế. Qua mức hưởng này, có thể thấy được vai trò to lớn mà tác giả sáng chế được ghi nhận, và hơn nữa, có thể kích thích, động việc tác giả tạo ra những sáng chế khác giúp cho hoạt động con người ngày càng trở nên dễ dàng hơn, nhanh hơn và tạo ra nhiều của cải vật chất hơn.