Tên sáng chế là tên gọi của sáng chế được nêu trong Tờ khai đăng ký, Bản mô tả, Bản tóm tắt và các tài liệu khác liên quan đến sáng chế. Tên sáng chế là thông tin đầu tiên và quan trọng đối với một sáng chế vì vậy việc đặt tên sáng chế cần phải được nghiên cứu kĩ lưỡng để qua đó có thể giúp người khác có thể nhận biết nhanh được một sáng chế. Dưới đây là một số hướng dẫn liên quan đến việc đặt tên sáng chế phục vụ cho việc nộp đơn đăng ký sáng chế.

Do sáng chế là một giải pháp kỹ thuật nên tên sáng chế cần phải ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện vắn tắt dạng đối tượng, chức năng hoặc công dụng của đối tượng đó. Tên sáng chế phải phù hợp với bản chất của sáng chế được thể hiện chi tiết trong phần mô tả và phải phản ánh đầy đủ các đối tượng chính nêu trong yêu cầu bảo hộ. Không được lấy tên thương mại của sản phẩm hoặc các ký hiệu riêng, chữ viết tắt đặt tên cho sáng chế.

Tên sáng chế không được mang tính chất khuếch trương hoặc quảng cáo, không kèm theo các tính từ như mới, tối ưu, ưu việt hoặc những từ ngữ không rõ nghĩa, những ký hiệu không phù hợp với bản chất của sáng chế. Nói chung, để thể hiện được dạng của đối tượng yêu cầu bảo hộ, tên sáng chế cần được mở đầu bằng các từ như quy trình, phương pháp, thiết bị, chế phẩm, hợp chất, v.v. và sau đó là cụm từ chỉ chức năng của đối tượng như làm sạch, xử lý rác thải, diệt cỏ”, v.v.. Các từ mở đầu tên sáng chế như giải pháp, công nghệ, cải tiến, v.v. không thể hiện được dạng của đối tượng yêu cầu bảo hộ. Nếu đối tượng trong đơn đăng ký sáng chế là hợp chất hoá học, vật liệu sinh học thì tên đối tượng phải phù hợp với nguyên tắc đặt tên áp dụng trong lĩnh vực hoá học, sinh học tương ứng.