đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là quá trình nộp đơn yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ xem xét cấp Bằng độc quyền sáng chế, thông thường gồm những bước sau (1) Soạn và nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ (2) Cục sở hữu trí tuệ thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế (3) Cục sở hữu trí tuệ công bố đơn đăng ký sáng chế (4) Cục sở hữu trí thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế (5) Cục sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền sáng chế.

Lợi ích của đăng ký sáng chế:

  • Thông qua quá trình đăng ký sáng chế, nếu sáng chế của Quý Khách đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn bảo hộ thì sẽ được Cục sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền sáng chế, trong đó ghi nhận thông tin của Quý Khách với tư cách là chủ sở hữu sáng chế, thông tin dưới dạng chữ viết, hình vẽ của sáng chế, phạm vi bảo hộ sáng chế.
  • Quý Khách có quyền khai thác khả năng thương mại của sáng chế, cụ thể sản xuất sản phẩm theo sáng chế hoặc áp dụng quy trình theo sáng chế hoặc cả hai.
  • Với Bằng độc quyền sáng chế trong tay, Quý Khách hoàn toàn có thể tự tin và khẳng định năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường.
  • Nếu không muốn trực tiếp khai thác sáng chế, Quý Khách vẫn có thể thu được một khoản thu nhập đáng kể từ việc cho phép người khác sử dụng sáng chế của mình.

Đăng ký sáng chế với Trường Luật - đại diện Quý Khách trước Cục sở hữu trí tuệ:

  • Quý Khách chỉ cần cung cấp tên, địa chỉ của người/ nhóm người tạo ra sáng chế, của Quý Khách, thông tin, tài liệu liên quan đến sáng chế, Giấy ủy quyền đại diện sở hữu trí tuệ và Phí đại diện.
  • Trường Luật sẽ tiến hành soạn đơn đăng ký sáng chế trên cơ sở thông tin, tài liệu do Quý Khách cung cấp, đồng thời phối hợp với Quý Khách để viết một bản mô tả sáng chế hoàn chỉnh, sau đó sẽ nộp cho Cục sở hữu trí tuệ.
  • Trường Luật tiếp nhận các công văn của Cục sở hữu trí tuệ, giải thích nội dung, cùng trao đổi với Quý Khách, và đưa ra ý kiến tư vấn.
  • Trường Luật yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ công bố sớm và thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế theo yêu cầu của Quý Khách.
  • Tiếp nhận Bằng độc quyền sáng chế từ Cục sở hữu trí tuệ và bàn giao lại cho Quý Khách trong trường hợp sáng chế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bảo hộ.
  • Ngoài ra, mỗi tháng Trường Luật sẽ gửi thông báo tình trạng đơn đăng ký sáng chế để Quý Khách nắm bắt và cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.