Bản tóm tắt sáng chế là một loại tư liệu sáng chế được dùng để thể hiện vắn tắt bản chất của sáng chế. Thông qua bản tắt sáng chế, người đọc có thể hình dung được phần lớn bản chất của sáng chế để từ đó có quyết định tiếp tục đọc thông tin sáng chế được nêu trong Bản mô tả sáng chế hay không. Việc sáng chế cần được thể hiện vắn tắt trong bản tóm tắt là điều cần thiết bởi vì tư liệu sáng chế hiện nay trên thế giới vô cùng phong phú, được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Yêu cầu đối với bản tóm tắt sáng chế là phải được trình bày ngắn gọn (không quá 150 từ đơn) bản chất của sáng chế đã được bộc lộ trong phần mô tả, yêu cầu bảo hộ và bản vẽ nhằm cung cấp các thông tin tóm tắt về sáng chế. Bản tóm tắt phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của sáng chế và không được bao gồm những nội dung mang tính chất quảng cáo. Đối với sáng chế là chất, bản tóm tắt có thể bao gồm công thức đặc trưng nhất cho chất đó. Bản tóm tắt có thể được minh hoạ bằng hình vẽ đặc trưng nhất.

Bản tóm tắt sáng chế là tài liệu phải có trong đơn đăng ký sáng chế, nội dung của nó sẽ được Cơ quan có thẩm quyền tiến hành công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp vào tháng thứ 19 tính ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, để những ai quan tâm đến lĩnh vực mà sáng chế được sử dụng đều có thể đọc được và để các đối thủ cạnh tranh xem xét đưa ra ý kiến phản đối cấp bằng độc quyền sáng chế khi cho rằng sáng chế không đáp ứng các điều kiện bảo hộ.