chuyen-don-dang-ky-nhan-hieu

Chuyển đơn đăng ký nhãn hiệu là thủ tục chuyển giao một đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp vào Cục sở hữu trí tuệ cho một người khác và người này phải đáp ứng các điều kiện mà chủ đơn đăng ký nhãn hiệu đã phải đáp ứng trước đó, lưu ý chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu là chuyển giao quyền đăng ký nhãn hiệu, không phải là chuyển giao quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.

Quyền đăng ký nhãn hiệu:

  • Quý Khách có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.
  • Quý Khách tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.
  • Quý Khách là tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó.
  • Quý Khách có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó.

Chuyển đơn đăng ký nhãn hiệu với Trường Luật - đại diện Quý Khách trước Cục sở hữu trí tuệ:

  • Trước tiên, Quý Khách cần cung cấp cho Trường Luật: bản sao đơn đăng ký nhãn hiệu, tên và địa chỉ của Quý Khách và bên còn lại, giấy ủy quyền đại diện sở hữu trí tuệ (mẫu của Trường Luật), và Phí liên quan.
  • Trường Luật soạn và gửi hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu để Quý Khách và bên còn lại ký, đóng dấu nếu có; tiếp theo là soạn và nộp hồ sơ chuyển đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ.
  • Trường Luật trực tiếp trao đổi với Cục sở hữu trí tuệ về các vấn đề phát sinh nếu có trong quá trình xử lý đơn chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu.
  • Trường Luật tiếp nhận Thông báo/ Quyết định ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu từ Cục sở hữu trí tuệ và giao lại cho Quý Khách.
  • Đặc biệt, mỗi tháng Quý Khách sẽ nhận được thông báo tình trạng đơn đăng ký nhãn hiệu để quản lý, kiểm soát và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.