Một trong những điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đó là kiểu dáng công nghiệp phải có tính sáng tạo, nghĩa là nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

Kiểu dáng công nghiệp được coi là không có tính sáng tạo nếu thuộc trong một những lý do sau đây: Kiểu dáng công nghiệp là sự kết hợp đơn thuần của các đặc điểm tạo dáng đã biết (các đặc điểm tạo dáng đã được bộc lộ công khai được sắp đặt hoặc lắp ghép với nhau một cách đơn thuần như thay thế, thay đổi vị trí, tăng giảm số lượng...); Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng sao chép/mô phỏng một phần hoặc toàn bộ hình dáng tự nhiên vốn có của cây cối, hoa quả, các loài động vật..., hình dáng của các hình hình học (hình tròn, hình elíp, hình tam giác, hình vuông, chữ nhật, hình đa giác đều, các hình lăng trụ có mặt cắt là các hình kể trên...) đã được biết rộng rãi; Kiểu dáng công nghiệp là sự sao chép đơn thuần hình dáng các sản phẩm, công trình đã nổi tiếng hoặc được biết đến một cách rộng rãi ở Việt Nam hoặc trên thế giới; Kiểu dáng công nghiệp mô phỏng kiểu dáng công nghiệp thuộc lĩnh vực khác, nếu sự mô phỏng đó đã được biết đến rộng rãi trên thực tế (ví dụ: đồ chơi mô phỏng ô tô, xe máy...).

Trên thực tế một kiểu dáng công nghiệp không đáp ứng điều kiện bảo hộ vì không có tính sáng tạo đa phần với lý do kiểu dáng công nghiệp đó là sự kết hợp đơn thuần của các đặc điểm tạo dáng cơ bản đã biết. Như vậy, một kiểu dáng công nghiệp để đáp ứng điều kiện bảo hộ phải là sự sáng tạo tìm tòi của tác giả, những người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng không thể tạo ra một cách dễ dàng, khi đó, sự sáng tạo sẽ đem đến những bước tiến rõ rệt về mặt cảm quan và mỹ thuật.