Chúng ta không thể phủ nhận vai trò to lớn của phần mềm máy tính (chương trình máy tính) vào sự phát triển của thế giới ngày nay. Phần mềm máy tính có mặt hầu như ở khắp mọi nơi, từ nông thôn đến thành thị, từ nhà ở đến nơi làm việc, từ việc phục vụ cho nhu cầu giải trí đến việc xử lý những công việc đòi hỏi độ chính xác cao... Vậy phần mềm máy tính là gì mà có sức ảnh hưởng to lớn và rộng khắp đến vậy, và có được sự bảo hộ của pháp luật sở hữu trí tuệ không?

Phần mềm máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể, ví dụ phần mềm văn phòng Microsoft Office, phẩn mềm kế toán Misa, phần mềm diệt virus Bkav... Có thể vì lý do phần mềm máy tính được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy nên phần mềm máy tính được pháp luật về sở hữu trí tuệ bảo hộ như một tác phẩm văn học.

Do được bảo hộ như tác phẩm văn học nên tác giả phần mềm máy tính cũng có các quyền nhân thân: quyền đặt tên cho phần mềm máy tính, quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên phần mềm máy tính, quyền công bố hoặc cho phép công bố phần mềm máy tính, và quyền bảo vệ sự toàn vẹn của phần mềm máy tính. Tuy nhiên, do có đặc thù riêng, nên việc đặt tên cho phần mềm máy tính có thể được thỏa thuận giữa tác giả phần mềm máy tính và các nhà đầu tư sản xuất phần mềm máy tính cũng như thoả thuận về việc phát triển phần mềm máy tính.