Chúng ta sẽ không có bất kì một tác phẩm nào nếu không có hoạt động sáng tạo của tác giả (tác giả có thể là một hoặc nhiều người) và hoạt động đầu tư tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà đầu tư (nhà đầu tư có thể là tác giả hoặc người khác). Nói cách khác, hoạt đồng sáng tạo và hoạt động đầu tư sẽ cho ra đời những tác phẩm và gắn liền với mỗi tác phẩm là quyền tác giả và ai sẽ là chủ sở hữu quyền tác giả (chủ sở hữu tác phẩm), người sẽ nắm giữ một hoặc một số hoặc tất cả các quyền tài sản để khai thác, sử dụng tác phẩm.

Trước tiên, người vừa đầu tư lao động trí óc vừa đầu tư tài chính để cho ra đời tác phẩm sẽ là chủ sở hữu tác phẩm, hay nói cách khác, tác giả cũng chính là chủ sở hữu tác phẩm, trong trường hợp này tác giả sẽ hưởng trọn quyền tác giả (các quyền nhân thân và các quyền tài sản). Nếu không phải là người duy nhất sáng tạo ra tác phẩm thì chủ sở hữu tác phẩm trong trường hợp này sẽ là đồng tác giả. Tuy nhiên, nếu tác giả được trả công để sáng tạo ra tác phẩm thông qua việc nhận tiền lương hoặc nhận tiền thuê thì chủ sở hữu tác phẩm sẽ là người trả tiền nếu hai bên không có thỏa thuận khác.

Trường hợp chủ sở hữu mất thì người thừa kế sẽ là chủ sở hữu tác phẩm, hoặc nhà nước nếu không có người thừa kế hoặc có người thừa kế nhưng từ chối hoặc không được quyền hưởng di sản thừa kế. Nhà nước cũng là chủ sở hữu tác phẩm đối với tác phẩm khuyết danh (tác phẩm không có tên tác giả khi công bố lần đầu). Ngoài ra, chủ sở hữu tác phẩm cũng có thể là người nhận chuyển giao quyền tác giả từ người khác thông qua việc giao kết hợp đồng.