Một sự thật đáng tiếc là các văn bằng bảo hộ sáng chế ở Việt Nam gồm có Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thường bị chấm dứt hiệu lực sớm hơn so với thời hạn hiệu lực theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, lý do thông thường nhất là chủ sở hữu sáng chế đã không tiến hành thủ tục duy trì hiệu lực cho năm tiếp theo năm hết hiệu lực, điều mà chủ sở hữu sáng chế phải tiến hành hàng năm.

Việc quản lý các văn bằng bảo hộ sáng chế, mà Trường Luật® làm đại diện, được theo dõi một cách rất chặt chẽ thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu sáng chế của riêng mình, trong đó có cả việc theo dõi tình trạng hiệu lực, bằng hình thức thông báo tình trạng sáng chế (bao gồm đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ) vào mỗi tháng nên các sáng chế có trong hệ thống luôn đảm bảo được thông báo và tiến hành duy trì hiệu lực đúng thời hạn quy định và do đó tiếp tục nhận được sự bảo hộ độc quyền cho những năm hiệu lực còn lại.

Để tiến hành duy trì hiệu lực, chủ sở hữu sáng chế chỉ cần cung cấp cho Trường Luật® thông tin sáng chế và giấy ủy quyền đại diện sở hữu trí tuệ, sau đó Trường Luật® sẽ tiến hành cập nhật thông tin sáng chế vào hệ thống, cụ thể là số đơn và ngày nộp đơn, số văn bằng và ngày cấp, tên và địa chỉ của chủ sở hữu sáng chế, tên và địa chỉ của tác giả sáng chế, và các thông tin khác có liên quan.