Điểm chung của nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu thông thường là cả hai nhãn hiệu này đều được sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ; đều là tài sản có giá trị tính được bằng tiền và có thể chuyển giao cho người khác; đều được bảo hộ trong phạm vi nhất định căn cứ vào dấu hiệu mà chúng được thể hiện và sản phẩm, dịch vụ mà chúng được sử dụng; đều có chức năng thông tin đến người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như uy tín của doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ.

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu được sử dụng trên sản phẩm, dịch vụ của các cá nhân, tổ chức là thành viên của tổ chức tập thể đã được ghi nhận là chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể nhằm mục đích phân biệt với sản phẩm, dịch vụ của các cá nhân, tổ chức không phải là thành viên của tổ chức tập thể đó, ví dụ “DANATA và hình” là nhãn hiệu tập thể của Hiệp hội vận tải hàng hoá đường bộ Đà Nẵng. Tuy nhiên, để khẳng định tên tuổi của mình cũng như phân biệt với các thành viên khác, mỗi thành viên cũng có thể sử dụng cùng lúc nhãn hiệu tập thể với nhãn hiệu riêng của mình cho sản phẩm, dịch vụ do mình đưa ra thị trường.

Nhãn hiệu tập thể là loại nhãn hiệu đặc biệt trong danh mục các nhãn hiệu được bảo hộ không chỉ tại Việt Nam mà hầu hết các quốc gia trên thế giới; danh mục này bao gồm nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể. Tuy chiếm số lượng rất ít trong cơ sở dữ liệu nhãn hiệu quốc gia, nhưng nhãn hiệu tập thể lại đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển những sản phẩm, dịch vụ mang tính đặc thù của nhóm những người sản xuất có quy mô vừa và nhỏ.