Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị một Đơn đăng ký nhãn hiệu để nộp cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ vào đơn đăng ký nhãn hiệu đã tiếp nhận cùng với các quy định về điều kiện bảo hộ theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định và cho biết kết quả nhãn hiệu nộp theo đơn có đáp ứng các điều bảo hộ hay không để từ đó ra Quyết cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp.

Trước khi soạn một Đơn đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị các thông tin, tài liệu bao gồm: Mẫu nhãn hiệu với yêu cầu phải rõ ràng, sắc nét; Danh sách các sản phẩm, dịch vụ với yêu cầu phải cụ thể, chính xác; Tên và địa chỉ của doanh nghiệp với yêu cầu phải đầy đủ, không viết tắt; Phí và lệ phí với yêu cầu phải nộp đúng, đầy đủ; Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua một Đại diện sở hữu trí tuệ, ví dụ ủy quyền Trường Luật làm đại diện sở hữu trí tuệ, thì phải có Giấy ủy quyền sở hữu trí tuệ đã được ký và đóng dấu. Lưu ý: Đơn đăng ký nhãn hiệu có Đại diện sở hữu trí tuệ là đơn mà trên đó có thông tin tên và địa chỉ của doanh nghiệp cùng với tên và địa chỉ của Đại diện sở hữu trí tuệ.

Nói chung, việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua một Đại diện sở hữu trí tuệ là không bắt buộc, tuy nhiên, Trường Luật khuyến khích Doanh nghiệp nên có một Đại diện sở hữu trí tuệ cho mình bởi lẽ Đơn đăng ký nhãn hiệu, sau khi đã được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, phải trải qua một quá trình thẩm định kéo dài hơn một năm cùng với nhiều điều kiện bảo hộ phức tạp đòi hỏi cần sự hỗ trợ của một Đại diện sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Thực tế, hiện nay phần lớn các doanh nghiệp, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, đều có cho mình một đại diện sở hữu trí tuệ để thay mặt trong việc nộp, theo dõi, đại diện làm việc trực tiếp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu.