Một trong những điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đó là kiểu dáng công nghiệp phải có tính mới (thực tế cho thấy hầu hết các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp bị xem là không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ là do không có tính mới), cụ thể phải khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó; ngược lại, hai kiểu dáng công nghiệp được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu một trong hai có ít nhất một đặc điểm tạo dáng cơ bản không có trong kiểu dáng công nghiệp còn lại.

Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố: kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký; kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học; kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.