Để tiến hành đăng ký kiểu dáng công nghiệp, trước tiên người nộp đơn đăng ký, có thể là cá nhân hoặc tổ chức, phải tự xác định xem mình có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp hay không; đây là việc làm cần thiết bởi nếu không có quyền đăng ký thì Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp sau khi cấp có thể bị hủy bỏ hiệu lực, điều này đồng nghĩa với việc chi phí và thời gian phục vụ cho việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp là không hiệu quả.

Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp: tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình; tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định quyền đăng ký đối với kiểu dáng công nghiệp được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước. Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra kiểu dáng công nghiệp thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

Người có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp có quyền chuyển giao quyền đăng ký của mình cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp kiểu dáng công nghiệp đã được nộp đơn đăng ký đang trong giai đoạn thẩm định hình thức hoặc thẩm định nội dung theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.