Kiểu dáng công nghiệp là một trong những đối tượng sở hữu công nghiệp phổ biến nhất, không chỉ ở Việt Nam và ở hầu hết các nước khác trên thế giới, được xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên cơ sở Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, và được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo thủ tục đăng ký.

Kiểu dáng công nghiệp, hình dáng bên ngoài của sản phẩm, sẽ không được bảo hộ nếu không có Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tương ứng và thời hạn bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp cũng chính là thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tương ứng. Thời hạn hiệu lực đầu tiên của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 05 năm tính từ ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và hai thời hạn hiệu lực tiếp theo, mỗi thời hạn là 05 năm, nếu Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được gia hạn hiệu lực.

Gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là việc kéo dài thêm thời hạn hiệu lực, được tiến hành theo ý muốn của chủ sở hữu khi xét thẩy việc bảo hộ tiếp là cần thiết đối với kiểu dáng công nghiệp thuộc sở hữu mình. Chủ sở hữu có thể tự mình hoặc ủy quyền Trường Luật với tư cách Đại diện sở hữu công nghiệp tiến hành thủ tục gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp trước Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc ủy quyền Trường Luật là điều đặc biệt cần xem xét vì kiểu dáng công nghiệp sẽ được Trường Luật lưu vào Hệ thống cơ sở dữ liệu TOPIP® để quản lý và theo dõi hộ.