Mạch tích hợp bán dẫn (còn gọi là IC, chip, mạch vi điện tử) là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp bán dẫn được chế tạo trên cơ sở thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn- cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được bảo hộ nếu có tính nguyên gốc và tính mới thương mại.

Được xem là có tính nguyên gốc nếu thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả, đồng thời chưa được những người sáng tạo thiết bố trí mạch tích hợp bán dẫn và các nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến rộng rãi tại thời điểm tạo ra nó. Đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được tạo ra từ sự kết hợp các phần tử, các mối liên kết thông thường cũng sẽ được coi là có tính nguyên gốc nếu toàn bộ sự kết hợp đó có tính nguyên gốc.

Được xem là có tính mới thương mại nếu thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn chưa được người có quyền đăng ký và người được người đó cho phép khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới, cụ thể mạch tích hợp bán dẫn được sản xuất theo thiết kế bố trí đó hoặc hàng hóa chứa mạch tích hợp bán dẫn đó chưa được phân phối nhằm mục đích thương mại. Tuy nhiên, nếu trong thời hạn 02 năm tính từ lần khai thác thương mại đầu tiên, người có quyền đăng ký đã nộp đơn đăng ký thì thiết kế bố trí mạch tích hợp bán đẫn không bị coi là mất tính thương mại.