Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh dùng để phân biệt chủ thể mang tên thương mại đó với chủ thể khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Tương tự với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, tên thương mại cũng là một đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nhưng quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập không thông qua thủ tục đăng ký mà trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó.

Điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại là phải có khả năng phân biệt chủ thể mang tên thương mại đó với chủ thể khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh (khu vực địa lý nơi mà chủ sở hữu tên thương mại có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng), cụ thể tên thương mại phải chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi, phải không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và hoạt động kinh doanh, và phải không trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước đó.

Do tên thương mại không được xác lập thông qua thủ tục đăng ký nên việc sử dụng cũng như giải quyết tranh chấp quyền đối với tên thương mại gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi các bên liên quan phải có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung và tên thương mại nói riêng, mà trong đó việc cung cấp chứng cứ cần thiết liên quan đến thời gian, lĩnh vực và khu vực kinh doanh mà tên thương mại đó được sử dụng để chứng minh quyền đối với tên thương mại có thể được xem là quan trọng nhất.