Trong quá trình xem xét xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc xem xét giải quyết các tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ thì giám định sở hữu trí tuệ là hoạt động cần thiết, kết luận giám định sở hữu trí tuệ có thể ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định của các Cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nghiệp, cá nhân tại Việt Nam thì hoạt động giám định sở hữu trí tuệ vẫn là khái niệm khá mới mẻ.

Về cơ bản, giám định sở hữu trí tuệ là việc tổ chức, cá nhân có chức năng sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Căn cứ vào các loại quyền sở hữu trí tuệ, giám định sở hữu trí tuệ bao gồm: giám định về quyền tác giả và quyền liên quan; giám định về quyền sở hữu công nghiệp và giám định về quyền đối với giống cây trồng. Việc giám định sở hữu trí tuệ bao gồm những nội dung chủ yếu như sau: Xác định phạm vi bảo hộ của các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không; Xác định có hay không sự trùng, tương đương, tương tự, gây nhầm lẫn, khó phân biệt hoặc sao chép giữa đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ; Xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ, xác định giá trị thiệt hại.

Mặc dù, giám định sở hữu trí tuệ không phải là hoạt động bắt buộc nhưng kết luận giám định lại là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng để các Cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Đồng thời, kết luận giám định sở hữu trí tuệ là cơ sở rõ ràng và vững chắc để chủ thể yêu cầu có thể quyết định nên tiếp tục hay không việc yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình, tránh được việc đưa ra yêu cầu xử lý hành vi của người khác xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của mình một cách không chính xác, cũng như tránh được việc thực hiện hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của người khác.