Trong quá trình xem xét xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc xem xét giải quyết các tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ thì giám định sở hữu trí tuệ là hoạt động cần thiết, kết luận giám định sở hữu trí tuệ có thể ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định của các Cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nghiệp, cá nhân tại Việt Nam thì hoạt động giám định sở hữu trí tuệ vẫn là khái niệm khá mới mẻ.

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh dùng để phân biệt chủ thể mang tên thương mại đó với chủ thể khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Tương tự với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, tên thương mại cũng là một đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nhưng quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập không thông qua thủ tục đăng ký mà trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó.

Mạch tích hợp bán dẫn (còn gọi là IC, chip, mạch vi điện tử) là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp bán dẫn được chế tạo trên cơ sở thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn- cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được bảo hộ nếu có tính nguyên gốc và tính mới thương mại.